محصولات.

ماده موثره بیودریبین، کلادریبین می باشد که ۱ میلی لیتر از محلول آماده تزریق آن حاوی یک میلی گرم کلادریبین است. سایر ترکیبات: سدیم کلراید، دی سدیم دی فسفات، ارتوفسفوریک اسید، آب جهت تزریق. بیودریبین(کلادریبین) که یک آنالوگ پورینی است در درمان سرطان بکاربرده می شود .بیودریبین برای درمان نئوپلاسم های سیستم خونساز بکاربرده می شود که شامل : لوسمی هیری سل hairy cell leukaemia (HCL) ، در هر مرحله از بیماری لوسمی لنفوسیتی مزمن chronic lymphocytic leukaemia (CCL) و لنفوم غیر هوچکینیnon-Hodgkin's lymphoma ( LG NHL) درجه خفیف با مقاومت اولیه یا ثانویه به سایر درمانهای سایتوستاتیک.

محصولات بیشتر

Copyright © 2024 Darou Darman Arang Co. All rights reserved.