محصولات.

آریوکس (لینزولید) در درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبت مثل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و انتروکوک مقاوم به ونکومایسین مؤثر بوده و در درمان پنومونی و عفونت‌های جدی پوست و بافت نرم ناشی از ارگانیسم‌های گرم مثبت استفاده می‌شود.

آریوکس در درمان عفونت‌های گرم منفی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

[ دریافت بروشور (PDF) ]

محصولات بیشتر

Copyright © 2024 Darou Darman Arang Co. All rights reserved.